English Thai
   
 
About KM Interwood Company

เค เอ็ม อินเตอร์วู้ด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2528 โดยคุณ กมล คูรัตน์ชัชวาล ธุรกิจประเภทชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จากประสบการณ์ ที่ได้สั่งสมมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จึงได้มีการขยายผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพิ่มขึ้น เป็นเก้าอี้สำนักงานแบบสำเร็จรูป โต๊ะ เก้าอี้สำเร็จรูป
ปิดผิวด้วยลามิเนต หรือทำสีลงบนเก้าอี้เนื้อไม้ จึงนับว่าเป็น โรงงานผู้ผลิต โครงไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่มีคุณภาพ ให้กับบริษัท ชั้นนำของประเทศได้เป็นอย่างดี


ทางบริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ห้างร้าน ด้วยงานคุณภาพ ปราณีต
และใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ถือเป็นนโยบายของทางบริษัทที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน
 
     
   
     
© 2013 KM Interwood Company Privacy Policy